broker

PЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ НА EОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Бр. Име и презиме Адреса Датум на издавање на лиценцата од АСО за осигурителен брокер РБС Телефон/факс Име и презиме на одговорно лице Електронска пошта Веб страна Датум на почеток на работа ЕОС осигурителен брокер Датум на престанок со вршење на осигурително брокерски работи во ЕОС
1 Васо Чавдаровски Ул. Алпи бр. 3 Скопје 11.07.2013  ОБ-0316 078 304 186 Викторија Крстевска v.cavdarovski@eosbroker.mk www.eosbroker.mk 01.07.2016  
2 Маја Галевска Ул. Гемиџиска бр. 27 Скопје 06.11.2015 РБС:ОБ – 0426 071 274 834 Викторија Крстевска m.galevska@eosbroker.mk       www.eosbroker.mk 05.05.2016  
3 Соња Саболиќ Крчин 1А, Скопје   ОБ-0310 070 959 295 Викторија Крстевска s.sabolici@eosbroker.mk       www.eosbroker.mk 05.05.2016 30.06.2016
4 Јулијана Зафировска Ул.Антон Попов бр.6 1/8 25.05 2017 ОБ – 0484 071 323 503 Викторија Крстевска julijana.zafirovska@eosbroker.mk       www.eosbroker.mk 01.01 2017  
4 Зора Jанковиќ Ул.Ванчо Мицков 61 Скопје 17.05 2018 РБС: ОБ – 0513 071 210 618 Викторија Крстевска z.jankovikj@eosbroker.mk      www.eosbroker.mk 01.08 2016 14.10.2019

ЗАБЕЛЕШКА:

Агенцијата за супервизија во осигурување е надлежен орган за супервизија на друштвото за осигурување до кое може да се поднесе жалба, приговор во однос на работата на Друштвото за вршење осигурително брокерски работи во осигурувањето и брокерите, што е во согласност со член 50 став 1, точки 8 и 10 од Законот за супервизија на осигурување.

ул. Васил Главинов бр.12, ТЦЦ Плаза, кат 2
1000 Скопје
Македонија
тел.: +389 2 3254 050
факс: +389 2 3290 240
e-mail: contact@aso.mk
www.aso.mk
Работно време: од понеделник до петок, 8.30 до 16.30 часот

 
Полиси Силен по природа.
Патничко осигурување Поставени се нови стандарди во ефикасност,квалитет и задоволство на купувачите.
Новиoт EUROCARGO Eurocargo е дизајниран да биде лидер.
Пријави се за ел. известувања
Име:

Е-пошта:
 
Пријави се за ел. известувања